Τα Άμφια του Διακόνου

Πρεσβυτέρου Γεώργιου Κουγιουμτζόγλου

Στιχάριο: είναι ποδήρης κοινός για τους βαθμούς της Ιεροσύνης με φαρδιά μανίκια. Το χρώμα του είναι συνήθως λευκό, σύμβολο αγνότητας και της πνευματικής χαράς. Συμβολίζει τη φωτεινή των Αγγέλων περιβολή και το καθαρό και αμόλυντο της ιερατικής τάξεως· καθαρότητα, για την οποία οι Λειτουργοί καταξιώνονται της θείας Χάρης. Αυτό μαρτυρεί και το Γραφικό χωρίο που λένε κατά την ένδυση τους: «Ἀγαλλιάσεται ἡ ψυχή μου ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, ἐνέδυσε γάρ με ἱμάτιον σωτηρίου...».

Το Οράριο: (orare=προσεύσθαι) Είναι ταινία υφάσματος που φέρεται στον αριστερό ώμο, (με τα άκρα ένα εμπρός και ένα πίσω) και γραμμένο σ' αυτό το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Εξεικονίζει τις πτέρυγες των Αγγέλων, εφ' όσον «Διάκονοι... εις διακονίαν αποστελλόμενοι προστρέχουν».

Επιμάνικα: Με αυτά, κοινά και για τους τρεις βαθμούς, συγκρατούνται τα άκρα του Στιχαρίου μαζί με τα λοιπά ενδύματα του Λειτουργού. Εικονίζουν την παντοδύναμη ενέργεια του Θεού και των Τιμίων Δώρων που προσφέρεται με τα χέρια του Ιερουργού. Γι' αυτό λένε τα ψαλμικά χωρία: «Η δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται εν ισχύει...» «Αι χείρες Σου εποίησαν με και έπλασαν με...». Συμβολίζουν και τα δεσμά του Κυρίου με τα οποία δεμένος οδηγήθηκε προς τον Πιλάτο.

Πηγή: Λατρευτικό Εγχειρίδιο, Θεσσαλονίκη, Ε΄ Έκδοση.